top of page

KONSÈNAN NOTARIZASYON REMOTE

“Chak Notè Piblik jwe yon wòl enpòtan nan konbat vòl idantite. Yo sèvi kòm premye liy defans nou an epi piblik la pi an sekirite akòz travay yo fè a.
Kenneth Lee Salazar

Lis pri

$25

1 So Notè

Yo pral fè w peye yon pousantaj de baz $25 pou yon sesyon ki mande 1 So Notè ak Siyati

$8

Lòt sele

Yo pral fè w peye $8 pou chak sele adisyonèl ak siyati ki nesesè.

$5

Siyatè Lòt

Yo pral fè w peye $5 pou chak siyatè adisyonèl. Sa a se lè gen plizyè siyatè ki bezwen siyen dokiman ou ki bezwen notarye.

Couple Working Together

Pwosesis la

Lis Verifikasyon Preparasyon pou Notarizasyon Elwaye:

 • Revize tout dokiman yo, epi asire enfòmasyon yo kòrèk, epi pa gen okenn espas vid. Tout pòsyon yo dwe ranpli. Si gen yon zòn ki pa enpòtan, ajoute N/A.

 • Asire w ke w gen tout dokiman ki pa siyen yo pare pou w telechaje nan fòma Pawòl oswa PDF.

 • Tout moun ki siyen yo dwe pare pou yo telechaje yon foto klè sou idantite yo, lisans chofè oswa paspò ki poko ekspire.

 • Asire w ke ou gen yon koneksyon entènèt solid sou nenpòt aparèy ou pral itilize pou reyinyon vityèl la.

 • Asire w ke aparèy vityèl reyinyon ou a gen yon kamera ki fonksyone, odyo, ak yon metòd pou siyen yon dokiman swa ak yon sourit, dyaman, oswa yon dwèt.

 • Asire w ke tout moun ki siyen yo prezan. Epi, si dokiman ou an mande pou yon temwen, asire w ke temwen an prezan tou.

 • Asire w ke tout moun ki siyen yo gen sipò yo bezwen pou konprann dokiman an/yo ak pwosesis la. Reyinyon sa yo ouvri pou moun ki ta renmen ede moun ki siyatè a nan pwosesis la, avèk konsantman siyatè a.

 • Pare pou bay nimewo sekirite sosyal ou, reponn kesyon pèsonèl ki baze sou konesans, oswa toude. Sa a se pa fè ak notè a, men anvan reyinyon an te inisye, nan yon anviwònman prive ak konfidansyèl atravè yon sistèm otomatik ki an sekirite.

Rezèvasyon ak Patisipe nan Sesyon Notè w la

 • Yon fwa w fin revize lis verifikasyon ki anwo a, epi w pare pou w pran randevou w, ale nan nou anDemann Sesyon Notèpaj epi ranpli fòm nan ak tout enfòmasyon ki enpòtan.

 • Tou depan de fason ou ranpli fòm demann lan, yo pral kontakte w pa telefòn oswa imèl. Lè sa a, notè w la pral kowòdone yon dat ak lè pou yon sesyon.

 • Yon fwa yo pwograme yon sesyon, w ap voye yon lyen imèl pou sesyon notè w la.

 • Yon fwa ou klike sou lyen an, yo pral mennen w nan yon tablodbò. tout bagay ta dwe ranpli pou ou. Kidonk, klike sou pwochen si ou pa gen lòt dokiman pou w telechaje. Sa a se si/lè ou gen plis pase 4 dokiman pou w telechaje, paske fòm AEP ou ranpli lè w fè anrjistreman pèmèt sèlman jiska 4 dokiman. Chak dokiman ta ka plizyè paj long, sa a se senpleman refere li a dosye dokiman. (egzanp ou bezwen yon fòm lekòl notarye epi li gen 3 paj, si ou tcheke tout twa nan yon sèl dokiman PDF oswa Word, sa ta dwe 1 dokiman)

 • Apre sa, ou pral trete peman ou

 • Apre sa, w ap telechaje dokiman ki idantifye w epi w ap reponn kesyon otantifikasyon ki baze sou konesans yo.

 • Apre sa, ou pral fas a fas ak notè w la, epi w ap siyen dokiman/yo elektwonikman.

 • Lè sa a, w ap resevwa dokiman finalize w yo.

 • Si ou aksidantèlman fèmen paj la ki pèmèt ou telechaje dokiman an / yo, pa enkyete w, w ap resevwa yon imèl ak dokiman an / yo tache.

We are pleased to offer our clients the convenience and flexibility of remote notary services, making it easier than ever before to get your documents notarized.

With our notary services, you can get your documents notarized from the comfort of your own home or office, without the need to travel to a physical notary office. Our online notary service is also fully compliant with all applicable laws and regulations.

RON
Watch Now
bottom of page